Jaarverslag 2018

Stichting tot Beheer van Onroerende zaken van Emmaus Feniks

 

 

In 2013 is door wijzing van statuten en naam de stichting tot Beheer van Onroerende Zaken van Emmaus Feniks (BOEF) ontstaan als opvolger van de eerdere stichting het Rooms-Katholiek Fonds to Beheer van Onroerende Zaken van het Hulpverleningsfonds (RKH).

Daarmee kwam een groot deel van het voormalige kloostercomplex Ulingsheide in bezit van BOEF.

 

 

Beheer onroerend goed.

In 2018 hebben de provincie Limburg en de gemeente Venlo subsidies toegekend voor de restauratie van het rijksmonumentaal gedeelte van kloostercomplex Ulingsheide, namelijk de kerk, de sacristie en de hal. De restauratie betreft zowel de buitenkant (muren, toren, dak) als de binnenkant (oa verwarming).

De uitvoering is in september begonnen en is begin 2019 gereed.

In november is de gerestaureerde kerk al in gebruik genomen voor een aantal opvoeringen van het toneelstuk “Zwart water” door Toneelgroep Maastricht. Dit was zeer succesvol.

 

Vanwege structurele tekorten van Emmaus Feniks die mede veroorzaakt zijn door de kosten van het vastgoed Ulingsheide, heeft het bestuur in december 2018 besloten te onderzoeken of verkoop van het hele complex mogelijk is, onder voorwaarde dat Emmaus Feniks hier gehuisvest kan blijven zodanig dat de continuïteit op langere termijn zeker gesteld wordt.

 

 

Financiën.

Vanwege de slechte financiële situatie van Emmaus Feniks heeft BOEF medio 2018 een lening van bijna €50.000 verstrekt aan Emmaus Feniks.

Eind 2018 heeft BOEF een lening van bijna € 65.000 afgesloten bij de Cisterciënzers in Echt met een looptijd tot 2023, met als onderpand de opbrengsten van de BRIM-subsidie op de kerk.

Het hogere verlies in 2018 wordt veroorzaakt door een hogere vergoeding aan Emmaus Feniks voor personele kosten, door hogere donaties aan Emmaus Feniks, en door hogere afschrijvingen (afschrijving bungalows van de leiding).

 

 

Algemene gegevens.

Bestuur in 2018:

Marieke Kruit, voorzitter

Toon van Beek, penningmeester

Wim Fleskens, lid

Alda peters, lid vanaf 2 november 2018.

 

 

 

Stichting tot Beheer van Onroerende Zaken van Emmaus Feniks, Venlo              

 

Balans per 31 december 2018

In Euro

 

 

 

2018

 

2017

 

 

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

p.m.

 

 

p.m.

 

Materiële vaste activa

644.336

 

 

661.195

 

Financiële vaste activa

1.562.783

 

 

1.536.154

 

 

 

2.207.119

 

 

2.197.349

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

Vorderingen

    178.506

 

 

82.180

 

Liquide middelen

44.283

 

 

156.259

 

 

 

222.789

 

 

    238.439

 

 

 

 

 

 

Totaal Activa

 

2.429.908

 

 

2.435.788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

1.634.897

 

 

1.702.707

 

Lang lopende schulden

 

 

 

 

 

Leningen

661.704

 

 

630.302

 

Kort lopende schulden

 

 

 

 

 

Transitorische passiva

133.307

 

 

102.779

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Passiva

 

2.429.908

 

 

2.435.788

 

 

 

 

Stichting tot Beheer van Onroerende Zaken van Emmaus Feniks, Venlo              

 

Staat van baten en lasten over 2018

In Euro

 

 

2018

 

2017

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhuuropbr. kloostercomplex

49.025

 

 

49.025

 

 

Recht van opstal

975

 

 

975

 

 

Rentebaten

41.653

 

 

41.366

 

 

Ontvangen donaties

56.760

 

 

55.346

 

 

 

 

148.413

 

 

146.712

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten onroerend goed

38.397

 

 

23.966

 

 

Algemene kosten

      20.149

 

 

7.026

 

 

Donaties

132.198

 

 

       118.582         

 

 

 

    190.744                

 

 

149.574

 

 

 

 

 

 

Rentekosten

 

(25.479)

 

 

(25.453)

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatieresultaat

 

-67.810

 

 

    -28.315