Jaarverslag 2017

Stichting tot Beheer van Onroerende zaken van Emmaus Feniks

 

 

In 2013 is door wijzing van statuten en naam de stichting tot Beheer van Onroerende Zaken van Emmaus Feniks (BOEF) ontstaan als opvolger van de eerdere stichting het Rooms-Katholiek Fonds to Beheer van Onroerende Zaken van het Hulpverleningsfonds (RKH).

Daarmee kwam een groot deel van het voormalige kloostercomplex Ulingsheide in bezit van BOEF.

 

 

Beheer onroerend goed.

Eind 2016 zijn via notariële akten (hypotheken en recht van opstal) de formele verhoudingen tussen Emmaus Feniks en BOEF geregeld rondom het begin 2017 opgeleverde herbouwde pand waarin oa het zorgrestaurant is gevestigd. In 2017 zijn de bijbehorende leenovereenkomsten getekend.

In 2017 zijn van de Cisterciënzers te Echt 2 percelen grond gekocht van in totaal ca 45 are, aansluitend aan het huidige bezit in Tegelen, ter waarde van ruim € 4.500.

Na verkrijging van een vergunning voor tijdelijke huisvesting, zijn ten behoeve van de leiding van Emmaus Feniks 3 bungalows aangekocht en geplaatst op het terrein, met een stichtingswaarde van ruim € 168.000.

Er zijn diverse bijdragen verworven voor de verwarming van de kapel en de sacristie. De realisatie hiervan vindt plaats in combinatie met de restauratie van het monumentaal gedeelte van de voormalige abdij. Dit laatste is in 2017 voorbereid. Begin 2018 hebben de provincie Limburg en de gemeente Venlo hier subsidies voor toegezegd.

 

 

Organisatie, structuur.

In 2017 is BOEF BTW-plichtig geworden en heeft de ANBI status gekregen.

Na een voorbereiding van enkele jaren zijn stichting BOEF en stichting Emmaus Haren gefuseerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. De hiervoor benodigde statutenwijziging is gepasseerd op 21 december 2017.

In juni 2017 heeft de heer Jan Kessels afscheid genomen als bestuurslid.

Vanaf medio 2017 vinden verkennende gesprekken plaats tussen het bestuur en Abt Malachias van de Cisterciënzers van Echt over nauwere samenwerking ivm het beheer van het gehele complex en afstemming van de activiteiten in Tegelen.

 

 

Algemene gegevens.

Bestuur in 2017:

Marieke Kruit, voorzitter

Toon van Beek, penningmeester

Wim Fleskens, lid

Jan Kessels, lid tot juni 2017.

 

 

 

Stichting tot Beheer van Onroerende Zaken van Emmaus Feniks, Venlo               2

 

Balans per 31 december 2017

In Euro

 

 

 

2017

 

2016

 

 

Activa

 

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

Immateriële vaste activa

p.m.

 

 

p.m.

 

Materiële vaste activa

661.195

 

 

490.137

 

Financiële vaste activa

1.536.154

 

 

1.540.000

 

 

 

2.197.349

 

 

2.030.137

 

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

 

 

Vorderingen

82.180

 

 

119.873

 

Liquide middelen

156.259

 

 

48.480

 

 

 

238.439

 

 

    168.353

 

 

 

 

 

 

Totaal Activa

 

2.435.788

 

 

2.198.490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

1.702.707

 

 

1.397.155

 

Lang lopende schulden

 

 

 

 

 

Leningen

630.302

 

 

644.064

 

Kort lopende schulden

 

 

 

 

 

Transitorische passiva

102.779

 

 

157.271

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Passiva

 

2.435.788

 

 

2.198.490

 

 

 

 

Stichting tot Beheer van Onroerende Zaken van Emmaus Feniks, Venlo               3

 

Staat van baten en lasten over 2017

In Euro

 

 

2017

 

2016

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Verhuuropbr. kloostercomplex

49.025

 

 

49.000

 

Recht van opstal

975

 

 

16.581

 

Rentebaten

41.366

 

 

1.037

 

Ontvangen donaties

55.346

 

 

0

 

 

 

146.712

 

 

66.618

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

Kosten onroerend goed

23.966

 

 

23.297

 

Algemene kosten

7.026

 

 

1.080

 

Donaties

118.582

 

 

16.581

 

 

 

149.574

 

 

40.958

 

 

 

 

Rentekosten

 

(25.453)

 

 

(17.970)

 

 

 

 

 

 

Exploitatieresultaat

 

-28.315

 

 

7.690