Stichting Emmaus Haren

adres tot 1 augustus 2016:   Middenweg 14, 5368AG Haren

adres v.a. 1 augustus 2016:   Ulingsheide 3,  5932NA Tegelen

 

BTW NR    805824868

 

Bestuur     

Onbezoldigde bestuursleden op 31 december 2016

 

          A.J. Kafoe,              voorzitter

          R.J. Klomp,             penningmeester

          E.H.J.M. Cox,           lid

          H.J.M. Verwegen, secretaris

 

Doel, beleid, beloning, personeel

De stichting heeft als doel het leven en werken in de Emmausgemeenschap volgens de doelstellingen en idealen van de Emmausbeweging gestalte te geven en te waarborgen. De stichting maakt deel uit van de Internationale Emmausbeweging. In de dagelijkse praktijk tracht de stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door welvaartsresten te verzamelen, verwerken, verkopen om hiermee de activiteiten van de woon- werkgemeenschap te bekostigen, dak- en thuislozen onderdak te kunnen bieden en/of goede doelen en sociale projecten financiëel en materieel te ondersteunen.

Leiding en eventuele bewoners van de gemeenschap ontvangen zakgeld en genieten kost- en inwoning en zorgverzekering wordt verzorgd. Er is bewust geen sprake van betaald personeel, opdat met de verworven gelden meer mensen geholpen en/of goede doelen ondersteund zullen kunnen worden.

 

In de 36 jaar van haar bestaan ondersteunde Emmaus Haren een grote reeks van goede doelen, variërend van het plaatselijke erfgoed-lokaal tot sociale projecten in Africa, met name Burkino Faso. In totaal heeft Emmaus Haren ruin €900.000 uitgegeven aan projectondersteuning, waarvan ruim 1 ton in de vorm van financiële steun aan andere Emmaus groepen.

Mogelijk in verglijking met andere groepen niet veel, maar voor zo’n kleine groep als Emmaus Haren was dat een behoorlijk bedrag.

De opvang van mensen is altijd minimaal geweest, maximaal 2 personen tegelijk. Dit had uiteraard te maken met de beperkte geschikte ruimte voor opvang.

 

Activiteiten

De kringloopactiviteiten, onze wekelijkse verkoop van 2e hands goederen, als enig middel om ons doel te bereiken, genereren niet meer voldoende inkomsten om projecten te kunnen blijven ondersteunen.  Terwijl de kwaliteit van de binnenkomende goederen  achteruit loopt, versterkt de competitie zich in de regio.

Door deze, steeds meer beperkende mogelijkheden lijkt er geen andere oplossing voorhanden dan ‘de handdoek in de ring te gooien’.

 

Na vele uitgebreide, informatieve en oriënterende besprekingen en in overleg besluiten de besturen van Stichting Emmaus Feniks en Stichting Emmaus Haren een samenwerkingsverband aan te gaan. Door het opheffen van Stichting Emmaus Haren, en door het vrijkomen van middelen en mensen zal Stichting Emmaus Feniks een sterkere positie krijgen, waardoor de algemene Emmaus doelstelling door beide organisaties samen optimaler zal kunnen worden nagestreefd.

 

Op 2 juli 2016 ging de markt bij Emmaus Haren voor het laatst open, nadat een koper voor het pand was gevonden.  De grote opruiming kon beginnen. Vele ritten werden gemaakt tussen Haren en het nieuwe onderkomen in Tegelen om alle goederen verhuisd te krijgen naar Emmaus Feniks. Per 1 augustus 2016 was de overstap gemaakt.

 

Balans per 31 december 2016

 31 dec 201631 dec 201631 dec 201531 dec 2015
Activa

materiële vaste activa

    
vervoermiddel 7.500,00 10.707,50
vlottende activa    
vorderingen294.309,97  
liquide middelen16.309,63 40.878,13 
  310.619,60 40.878,13
Totaal activa 316.119,60 51.585,63
     
Passiva    
eigen vermogen 318.119,60  
     
Totaal passiva 318.119,60 51.585,63

 

 

 

    

Staat van baten en lasten

    
 31 dec 201631 dec 201631 dec 201531 dec 2015
 
Baten    

omzet kringloop

winst na verkoop pand

overige opbrengsten

 

17.251,96

294.309,97

4.266,89

 

30.015,48

4000,00

totaal opbrengsten 315.828,82 34.015,48
     

 

 

 

 

 
     

afschrijving auto

kosten medewerkers

huisvesting

contributies

transportmiddelen

over. alg. kosten

projecten & giften

naheffing BTW

3.297,50

8.207,85

6.265,57

730,00

5.852,70

3.156,23

5.300,00

16.574,00

 

3.207,00

11.061,00

8.120,00

1.189,00

5.360,00

3.641,50

4.000,00

 
Totaal lasten 49.294,85 37.119,09

 

Resultaat boekjaar

 

 

266.533,97

 

 

-3.103,6